Advokát levice advokátska kancelária levice

advokát levice

advokátska kancelária levice

rozvod levice

JUDr. Ján Ondrášik

advokát

Občianske právo | Prevody nehnuteľností | Rodinné právo | Trestné právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Správne právo | Ústavné právo

Advokát levice advokátska kancelária levice

JUDr. Ján Ondrášik

advokát

Občianske právo | Prevody nehnuteľností | Rodinné právo | Trestné právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Správne právo | Ústavné právo

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Jána Ondrášika sídli v Leviciach na Ul. F. Hečku 34/A v blízkosti starého amfiteátra. 

Poskytujem komplexné právne služby v rozličných právnych odvetviach. V rámci výkonu advokátskeho povolania kladiem dôraz na efektivitu poskytovaných služieb, ucelenú právnu analýzu každého prípadu, zodpovedný a osobný prístup, ako aj na zachovanie všetkých etických a profesijných princípov vo vzťahu advokát – klient.

Pri mojej práci dbám na to, aby bola klientovi jeho situácia zrozumiteľne vysvetlená, pričom sa snažím hľadať alternatívne možnosti riešenia.
Mojim cieľom nie je viesť dlhé a častokrát aj nákladné spory. Pokiaľ je to možné snažím sa o urovnanie veci mimosúdnymi rokovaniami
s aplikáciou nesporových inštitútov. Pretože len takým spôsobom viem byť kvalifikovaným partnerom, na ktorého sa môžu klienti vždy s dôverou obrátiť. Zastávam filozofiu, že právne služby poskytnuté advokátom nesmú byť “zbytočným” výdavkom ale rozumnou investícou, ktorú klient bude vedieť zhodnotiť aj z dlhodobejšieho hľadiska.

Garancia kladného výsledku spočíva v bohatej praxi, znalosti právnych predpisov a pravidelnom rozširovaní vedomostí štúdiom odbornej literatúry, novelizácií právnych predpisov a judikatúry vyšších súdnych autorít.

Advokát levice advokátska kancelária levice

„Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“

„Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“

Advokát levice advokátska kancelária levice

Sir Winston Churchill

Advokát JUDr. Ján Ondrášik

Som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici. Po skončení štúdia v roku 2018 som pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Jany Ondrášikovej. Počas koncipientskej praxe som sa orientoval na sporovú a nesporovú agendu v rozličných právnych odvetviach, ako aj na obhajobu v trestnom konaní.

Rovnako som absolvoval mnoho vzdelávacích seminárov, na ktorých som sa dôkladne pripravil na výkon advokátskeho povolania. V roku 2022 som úspešne absolvoval advokátske skúšky a od roku 2023 vykonávam samostatnú advokátsku prax.

Advokát levice advokátska kancelária levice

Poskytované služby

Moja advokátska kancelária sa špecializuje na viaceré okruhy právnych vzťahov. Právnu pomoc poskytujem rozličnými spôsobmi. Naša spolupráca sa začína konzultáciou, v rámci ktorej sa oboznámim s problematikou a následne poskytnem možnosti riešenia. Na základe toho spoločne zhodnotíme, či bude postačovať len právna rada, prípadne bude potrebné vyhotovenie právneho dokumentu (ako napr. zmluva, dohoda, návrh, žaloba, vyjadrenie, sťažnosť a pod.) alebo pôjde o komplikovanejší problém s potrebou komplexného právneho zastupovania.

Klientov zastupujem v sporových ale aj nesporových kauzách, v trestnom, exekučnom a v upomínacom konaní, vo všetkých procesných štádiách a na všetkých druhoch súdov, ako aj pred inými orgánmi štátnej moci a verejnej správy a v konaní pred ústavným súdom. Samozrejmosťou je aj vedenie mimosúdnych rokovaní s protistranami alebo subjektami, s ktorými by ste sa mohli dostať do potencionálneho sporu.

Úzko spolupracujem s notármi, exekútormi, znalcami, tlmočníkmi, realitnými kanceláriami, geodetmi, finančnými poradcami a s ďalšími odborníkmi. Právne podania robím prostredníctvom elektronických formulárov a disponujem aj zaručeným elektronickým podpisom, čo zefektívňuje poskytované služby a prináša nižšie poplatky.

Primárne sa venujem nasledovným právnym oblastiam (pre zobrazenie stačí otvoriť požadované právne odvetvie)

V prípade, že ste nenašli právnu oblasť, ktorá sa Vás týka respektíve si nieste istý, či Váš právny problém spadá do vyššie uvedených oblastí, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, mailom alebo telefonicky.

Advokát levice advokátska kancelária levice

Cenník poskytovaných služieb

Odmena advokáta je upravená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z., (o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb). Napriek tomu, že konkrétnu výšku odmeny nemožno zverejniť, garantujem že klient bude o cenách a rozsahu právnych služieb vopred oboznámený.

Stanovenie výšky odmeny za právne služby je vždy individuálne a záleží od druhu poskytnutej pomoci. Môže ísť o právnu radu spojenú s konzultáciou, vypracovanie resp. kontrola právnych dokumentov alebo o zastupovanie klienta. V každom prípade výška odmeny závisí na dohode advokáta so svojim klientom. Jej výška sa odvíja najmä od obťažnosti poskytovanej právnej služby, od celkovej hodnoty sporu a od počtu spoločných rokovaní, prípadne od počtu úkonov v právnej veci.

Advokát levice advokátska kancelária levice

Advokát levice advokátska kancelária levice

Kontakt

Sídlo

Ul. F. Hečku 34/A, 934 01 Levice

Telefón

+421 903 460 370

e-mail

advokat@ondrasik.sk

Advokát levice advokátska kancelária levice

Kontaktovať ma a dohodnúť si osobnú konzultáciu si môžete aj prostredníctvom kontaktného formuláru. Po správnom vyplnení a odoslaní formuláru Vás budem v čo najkratšom čase kontaktovať.

Advokát levice advokátska kancelária levice

Advokát levice advokátska kancelária levice    Advokát levice advokátska kancelária levice

    Advokát levice advokátska kancelária levice